Bóng đèn D50 GTI Graphiclite F17T8/GL50

Giá các loại bóng đèn D50 GretagMacbeth:

GretagMacbeth F20T12/50:

GretagMacbeth F20T12/50: