Bóng đèn D50 Osram L58W/950

Giá các loại bóng đèn D50 Osram:

Osram  L 18W/950:
Osram  L 36W/950:
Osram  L 58W/950: