Bóng đèn so màu D65 Toshiba

Giá của bóng đèn so màu D65 Toshiba:

  • FL20S.D-EDL-D65:
  • FLR40S.D-EDL-D65/M: