Bóng đèn so màu U30 Philips

Giá các loại bóng đèn U30 Philips:

  • F20T12/U30:
  • F30T12/U30/RS: