Bóng đèn so màu D54 osram

Giá các loại bóng đèn D54:

L18W/954: 1.000.000.

L36W/954: 1.200.000.

L56W/954: 1550.000.