Bóng đèn so màu D65 Sylvania F20T12/D65

Giá tham khảo bóng đèn D65 Sylvania:

F20T12/D65:

ACTIVA 172 F18T8/D65:

F20W/54-765/RS:

F40W/54-765/RS: