Bóng đèn so màu D65 GretagMacbeth

Giá tham khảo bóng đèn GretagMacbeth:

F20T12/65:

F40T12/65: