Bóng đèn Toshiba FCL20EX-N/18-Z

Giá tham khảo bóng FCL20EX-N/18-Z: