Bóng đèn U30 Philips F20T12/30U

Giá các loại bóng đèn U30 Philips:

  • F20T12/U30:
  • F30T12/U30/RS: