Bóng đèn UV Philips TL 140W/03

Giá của bóng đèn FLexo Philips:

TL 60W/10R (loại 60W dài 120cm):

TL 80W/10R (loại 80W dài 150cm):