Bóng đèn D65 Verivide F20T12/D65

Giá một số bóng đèn so màu D65 vervide:

CIE D65 F18T8/D65:

BS 950 Pt 1 F20T12/D65:

CIE D65 F20T12/D65

CIE D65 F40T12/D65