Bóng đèn Philips TL-D 58W/54-765

Giá các loại bóng đèn D65 Philips:

TL-D 90 DeLuxe 18W/965:

TL-D 90 DeLuxe 36W/965:

TL-D 90 DeLuxe 58W/965:

TL-D 90 Graphica 18W/965:

TL-D 90 Graphica 36W/965:

TL-D 90 Graphica 58W/965:

TL-D 36W/54-765:

TL-D 58W/54-765: