Bóng đèn so màu D65 Verivide

Giá một số bóng đèn so màu D65 vervide:

CIE D65 F18T8/D65: 1,750,000.

BS 950 Pt 1 F20T12/D65: 1,700,000.

CIE D65 F20T12/D65: 1,900,000.

CIE D65 F40T12/D65 : 3,300,000

SKU: F20T12/D65 CIE Category: Tag: