Showing 1–12 of 65 results

Vật tư thử nghiệm Testfabrics

Ảnh chuẩn ASTM D3512

Thiết bị may mặc

Bảng màu AATCC

Bóng đèn so màu CWF

Bộ ép mẫu James Heal

Vật tư thử nghiệm Testfabrics

Bóng cao su tổng hợp SBR

Vật tư thử nghiệm Testfabrics

Chai nhuộm TIS 1

Vật tư thử nghiệm Testfabrics

Chỉ ASTM D434

Vật tư thử nghiệm Taber

Đá mài Taber Abraser felt CS-5

Vật tư thử nghiệm Taber

Đá mài Taber Calibrade H-10

Vật tư thử nghiệm Taber

Đá mài Taber Calibrade H-22

Vật tư thử nghiệm Taber

Đá mài Taber Calibrade H-38

Vật tư thử nghiệm Taber

Đá mài Taber Calibrase CS-10

Vật tư thử nghiệm Taber

Đá mài Taber Calibrase CS-10F