Bóng đèn so màu D50 Osram

Giá các loại bóng đèn D50:
Osram  L 18W/950:
Osram  L 36W/950:
Osram  L 58W/950: