Bóng đèn UV Philips TL 80W/10R

Giá của bóng đèn FLexo Philips:

TL60W / 10R (loại 60W dài 120cm):

TL80W / 10R (loại 80W dài 150cm):