Bóng đèn so màu CWF Sylvania

Giá tham khảo các loại bóng đèn so màu CWF Sylvania:

F20T12/CW:

F20W/33-640/RS:

F40W/33-640/RS:

F20W/33-640/IRS:

F40W/33-640/IRS:

F30W/33-640: