Bóng đèn so màu A Sylvania

Gia tham khảo bóng đèn A Sylvania:

IncA 500Q/XLMC(EVD):